Podmienky pre odvoz odpadu

Veľkoobjemové kontajnery:

  • Odvoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov sa vykonáva na základe uzavretej zmluvy alebo písomnej objednávky,
  • Termín pristavenia sa dojednáva telefonicky,
  • Na každý vývoz berieme zálohu, ktorej výška sa stanovuje podľa druhu odpadu a počtu vývozov,
  • K veľkoobjemovým kontajnerom poskytujeme kompletnú dokumentáciu v zmysle Zákona o odpadoch,
  • Vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa uskutočňuje obvykle v nasledujúci pracovný deň, v mimoriadnych prípadoch vieme vývoz uskutočniť aj v deň objednania,

Zber odpadu pre mesto Banská Bystrica:

  • Zber odpadu sa uskutočňuje v termínoch určených Mestom,
  • Zberové vozidlo zoberie len odpad uložený v nádobách,
  • V deň zberu musí byť nádoba prístupná od 6 hodiny po celý deň, presný čas vývozu jednotlivých nádob nie je možné presne stanoviť,
  • Nadrozmerný odpad je potrebné vyložiť k zberným nádobám večer pred stanoveným termínom zberu,
  • Nevyvezenú nádobu je vhodné nahlásiť nasledujúci pracovný deň na čísle 048/414 10 13. Nasledovne bude situácia prešetrená, a bude Vám poskytnutá informácia o dôvode nevyvezenia nádoby, prípadne bude dohodnutý termín náhradného vývozu.